Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Alice Valk Tulpfotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Alice Valk Tulpfotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Alice Valk Tulpfotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

 

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Alice Valk Tulpfotografie
Noordermeerweg 49
www.alicevalk.nl
alicevalk@solcon.nl
Kvk:77640675

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Alice Valk Tulpfotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

 • Achternaam
 • Voornamen
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Factuurnummer

 

Verwerkingsgrond
Alice Valk Tulpfotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 • de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Alice Valk Tulpfotografie met betrokkene heeft gesloten;
 • Alice Valk Tulpfotografie een wettelijke verplichting dient na te komen
 • een gerechtvaardigd belang van Alice Valk Tulpfotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Alice Valk Tulpfotografie aan betrokkene.

 

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • facturatie
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
 • telefonisch contact, e-mailcontact
 • uitvoering wettelijke verplichtingen

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Alice Valk Tulpfotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alice Valk Tulpfotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaarduur van persoonsgegevens
Alice Valk Tulpfotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Alice Valk Tulpfotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Marketingdoeleinden: voor onbepaalde tijd.
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: voor onbepaalde tijd.
 • Telefonisch contact: voor onbepaalde tijd.
 • Informeren over wijzigingen van diensten: voor onbepaalde tijd.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Alice Valk Tulpfotografie of door middel van telefoon of e-mail. Alice Valk Tulpfotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van Alice Valk bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Alice Valk te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Alice Valk heeft hier geen invloed op. Alice Valk heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gebruik van cookies op website
Alice Valk Tulpfotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Beveiliging van de door Alice Valk Tulpfotografie vastgelegde persoonsgegevens
Alice Valk Tulpfotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Alice Valk Tulpfotografie.
Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Alice Valk Tulpfotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Alice Valk Tulpfotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Alice Valk Tulpfotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Alice Valk Tulpfotografie via alicevalk@solcon.nl.

 

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Alice Valk Tulpfotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

© DuPho, april 2020